Wat we geloven

Wij geloven in …

  • de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

  • de soevereiniteit van God de Vader in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding:

  • onze Heer Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;

  • de onfeilbaarheid en goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven, er is geen dwaling in al wat zij verklaart;

  • de universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;

  • de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade - niet door werken, maar door geloof in Hem;

  • de lichamelijke opstanding van de doden - van de gelovige tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan tot eeuwig oordeel;

  • het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, die wedergeboorte wekt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld om een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor onze Heer Jezus Christus;

  • het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is tot verkondiging van het Evangelie in de gehele wereld.