Wat we geloven

Wij geloven in …

 • de Bijbel
 1. de Bijbel is het Woord van God, door Hem geïnspireerd en onfeilbaar
 2. de Bijbel heeft het hoogste gezag voor geloof en leven; wij voegen er niets aan toe en laten er niets uit weg
 3. de Bijbel is de inspiratie voor ons geloof en ons dagelijks leven
 • de Drie-Eenheid

God bestaat eeuwig in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en deze drie zijn één.                                         

God de Vader is de schepper van alles wat geschapen is.

Jezus Christus is Gods Zoon en onze Heer.

              Wij belijden:

 1. zijn geboorte uit een maagd
 2. zijn zondeloos leven
 3. zijn plaatsvervangende sterven
 4. zijn lichamelijke opstanding uit de dood
 5. zijn hemelvaren tot de rechterhand van God
 6. zijn lichamelijke terugkeer in macht en glorie

en geloven dat bekering, geloof en vertrouwen in het uitgestorte kostbare bloed van onze Heer Jezus de énige manier is om van zonden gereinigd te worden.

De wedergeboorte door de Heilige Geest is absoluut noodzakelijk voor persoonlijke redding. Wij geloven in de doop in Heilige Geest van de gelovigen die dit zoeken, met de daarbij horende tekenen.

 • de doop door onderdompeling

Wie in Jezus gelooft, laat zich dopen door volledige onderdompeling in water zoals de Bijbel onderwijst.

 • de genezing van het lichaam

Het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis geeft genezing aan het menselijk lichaam. De Bijbel leert ons dat het opleggen der handen een manier is om zieken te bedienen.

 • het Heilig Avondmaal

Het breken van het brood is voor ons het symbool van het lichaam van Jezus dat voor ons gebroken werd en het drinken van de beker is het symbool van Zijn vergoten bloed.

 • een geheiligd leven

Het bloed van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest maken het voor de gelovigen mogelijk om een geheiligd leven te leiden.

 • opstanding uit de dood

Wij geloven in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, de eersten tot eeuwig leven met God en de laatsten tot eeuwige verdoemenis.