Waarom doen we wat we doen?

WAAROM AANBIDDEN WIJ GOD?

"De HERE, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." (Mattheüs 4:10b)

HOE ZOUDEN WIJ MOETEN AANBIDDEN?

"Maar de ure komt en is nu, dat waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid." (Johannes 4:23)

WAAROM STAAN WE BIJ HET ZINGEN?

"En de Levieten ... stonden op om de HERE, de God van Israël met zeer krachtige stem te loven" (2Kronieken 20:19)

WAAROM KLAPPEN WIJ IN DE HANDEN?

"Alle gij volkeren klapt in de handen, juicht God toe met een jubel geroep." (Psalmen 47:2)

WAAROM HEFFEN WIJ ONZE HANDEN OP?

"Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE." (Psalmen 134:2)

WAAROM ZINGEN WIJ LIEDEREN?

"Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofgezangen, geestelijke liederen, en zingt en jubelt de HERE van harte." (Efeziërs 5:18,19)

WAAROM SPREKEN WIJ IN TONGEN?

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken," (Marcus 16:17)

"Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf." (Handelingen 2:4)

WAAROM BIDT DE HELE GEMEENTE EENPARIG VOOR SPECIALE NODEN?

"En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden; Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is;" (Handelingen 4:24)

"laten zij zijn naam loven met reidans, Hem psalmzingen met tamboerijn en citer" (Psalmen 149:3)

WAAROM PROFETEREN WIJ?

"Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend (opwekkend, aansporend) en bemoedigend." (1Korinthiërs 14:3)