Waarom doen we wat we doen?

 • Agenda

  dec
  2
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
  dec
  3
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
 • Laatste nieuws

  Bethanië, het land van vrede, stil geluk en liefde, waar Jezus Koning is en waar we biddend strijden voor het geluk van anderen. Waar we samen als een familie lachen en wenen om het lief en leed van elkaar. We verdiepen ons in Gods Woord en leren ons leven met de Heer beter te begrijpen.
  Alsjeblieft! ...Een boek met een boodschap! Een boodschap die antwoord geeft op de vraag over wat je hier in vredesnaam op aarde doet. Een boodschap die je eigenlijk antwoord geeft op alle vragen die je hebt. Dit boek laat je zien dat je van nature van God gescheiden bent, maar dat God je zo lief heeft dat Hij jou een oplossing aanbiedt waardoor je niet voor eeuwig van Hem gescheiden hoeft te blijven.
 • Laatste preek

WAAROM AANBIDDEN WIJ GOD?

"De HERE, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." (Mattheüs 4:10b)

HOE ZOUDEN WIJ MOETEN AANBIDDEN?

"Maar de ure komt en is nu, dat waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid." (Johannes 4:23)

WAAROM STAAN WE BIJ HET ZINGEN?

"En de Levieten ... stonden op om de HERE, de God van Israël met zeer krachtige stem te loven" (2Kronieken 20:19)

WAAROM KLAPPEN WIJ IN DE HANDEN?

"Alle gij volkeren klapt in de handen, juicht God toe met een jubel geroep." (Psalmen 47:2)

WAAROM HEFFEN WIJ ONZE HANDEN OP?

"Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE." (Psalmen 134:2)

WAAROM ZINGEN WIJ LIEDEREN?

"Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofgezangen, geestelijke liederen, en zingt en jubelt de HERE van harte." (Efeziërs 5:18,19)

WAAROM SPREKEN WIJ IN TONGEN?

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken," (Marcus 16:17)

"Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf." (Handelingen 2:4)

WAAROM BIDT DE HELE GEMEENTE EENPARIG VOOR SPECIALE NODEN?

"En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden; Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is;" (Handelingen 4:24)

"laten zij zijn naam loven met reidans, Hem psalmzingen met tamboerijn en citer" (Psalmen 149:3)

WAAROM PROFETEREN WIJ?

"Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend (opwekkend, aansporend) en bemoedigend." (1Korinthiërs 14:3)