Waarom de naam Bethanië?

Bethanië was de favoriete plaats van Jezus om te verblijven. Daar waar Jezus vertoefde, gebeurden altijd opmerkelijke feiten. Deze feiten noemen we de ‘Vijf Pilaren’ van Bethanië:

RUST

Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden,” (Mattheüs 11:28-29)

Jezus geeft innerlijke rust aan eenieder die in Hem gelooft.

GELOOF

Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden.” (Hebreeën 4:2)

en Hij (Jezus) zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert en gelooft het evangelie.” (Marcus 1:15)

Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” (Marcus 9:23)

ZALVING

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt (verzegeld) met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is …” (Efeziërs 1:13)

doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; …” (Johannes 16:13)

Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.” (1Johannes 2:20)

Het ontvangen van de Heilige Geest is de zalving door God gegeven voor eenieder die wedergeboren is.

BEKERING

Dit geschiedde te Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte.” (Johannes 1:28)

[en Jezus zeide]: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.” (Marcus 1:15)

Maar als jullie nu spijt hebben en in Jezus gaan geloven, zal God jullie vergeven dat jullie Hem ongehoorzaam zijn geweest. Alles wat jullie verkeerd gedaan hebben, zal Hij dan helemaal wegdoen. Dan zal God jullie rust en vrede geven.” (Handelingen 3:19)

Bethanië (of in het Hebreeuws ‘Bethabara’) betekent ‘voorde’ – een doorwaadbare plaats, meestal verhoogd, in een beek of een rivier waar men kan oversteken.

Bekering betekent in dit geval het oversteken vanuit het koninkrijk der duisternis naar het koninkrijk van God.

OPSTANDING

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” (Johannes 11:25)

We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn.” (1Petrus 1:3)

De doop is niet iets wat het vuil van je lichaam wast. Maar de doop is een gebed tot God, een gebed van een geweten dat zuiver is geworden. Jullie worden gered door de doop, doordat Jezus uit de dood is opgestaan.” (1Petrus 3:21)

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren,” (Filippenzen 3:10)

Bethanië is de plaats waar Jezus de kracht van zijn opstanding demonstreerde… Hij die bij machte is om doden op te wekken, Hij die leven schenkt.